Care este noua abordare globală a UE în materie de cercetare și inovare

Abordarea globală în materie de cercetare și inovare (C&I) prezintă perspectiva Comisiei pentru strategia Europei privind cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării.

Prin această nouă strategie, UE intenționează să își asume un rol de lider în sprijinirea parteneriatelor internaționale pentru cercetare și inovare și în furnizarea de soluții inovatoare la provocările ecologice și digitale și în materie de sănătate și inovare.

Strategia include obiective-cheie care vizează consolidarea rolului de lider al UE în domeniul cercetării și inovării în lume, în special prin modularea cooperării cu principalii parteneri internaționali pe baza angajamentului UE față de deschiderea internațională și valorile fundamentale.

Strategia include, de asemenea, o serie de acțiuni-cheie specifice, care urmează să fie dezvoltate în sinergie cu statele membre, cum ar fi colaborarea cu partenerii internaționali pentru a elabora principii comune privind cercetarea și inovarea și consolidarea parteneriatului cu Africa, care urmăresc să contribuie la atingerea obiectivelor sale.

De ce prezintă Comisia această comunicare?

Lumea trebuie să își intensifice cooperarea la nivel mondial la o scară nemaiîntâlnită pentru a oferi soluții la provocările urgente actuale, cum ar fi schimbările climatice și pandemiile.

În plus, în peisajul mondial transformat actual, cercetătorii și cetățenii au nevoie de un cadru clar privind aspecte precum libertatea academică, cercetarea etică și antropocentrică, tratamentul echitabil al proprietății intelectuale și accesul reciproc la programele de cercetare.

În acest context, Europa trebuie să își coordoneze eforturile, acționând ca o voce unită în forurile internaționale pentru a-și maximiza impactul și a-și consolida rolul de lider. Comisia prezintă această strategie de coordonare a inițiativelor multilaterale de cercetare și inovare ca fiind cea mai eficientă modalitate de abordare a provocărilor cu care se confruntă lumea noastră.

Care sunt principalele noutăți ale abordării globale a UE în materie de cercetare și inovare?

Abordarea globală în materie de cercetare și inovare înlocuiește strategia anterioară a UE, care datează din 2012, pentru a răspunde contextului global foarte diferit din prezent și pentru a alinia cooperarea internațională a UE la prioritățile sale politice actuale.

În special, aceasta subliniază necesitatea ca Europa să își extindă parteneriatele la nivel multilateral pentru a aborda provocările globale urgente actuale, cum ar fi schimbările climatice și crizele sanitare, și pentru a realiza tranziția verde și cea digitală.

De asemenea, abordarea solicită UE să își reechilibreze cooperarea cu alte țări, punând bazele unei reciprocități sporite și asigurând condiții de concurență echitabile la nivel internațional.

Abordarea globală stabilește o serie de acțiuni concrete care ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor sale. Acestea includ:

  • Promovarea principiilor cooperării internaționale în domeniul cercetării și inovării cu partenerii internaționali în domenii precum libertatea academică, etica cercetării și egalitatea de gen.
  • Elaborarea de orientări privind ingerințele externe care vizează universitățile și organizațiile de cercetare europene.
  • Elaborarea în comun a unor foi de parcurs cu principalii parteneri din afara UE, cu o bază solidă de cercetare și inovare, pentru a obține condiții de concurență echitabile și reciprocitate în cooperarea în domeniul cercetării și inovării.
  • Intensificarea cooperării cu principalele țări și regiuni partenere, cum ar fi Africa, pentru a accelera dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii și tranziția către societăți și economii bazate pe cunoaștere.

Ce este abordarea „Echipa Europa”?

Abordarea „Echipa Europa” combină resursele din partea instituțiilor UE, a statelor membre ale UE și a instituțiilor financiare, în special Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Punerea în comun a resurselor ne va permite să obținem un impact mai mare.

Cum poate UE să promoveze principii și valori comune pentru cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării?

Atunci când acționează împreună, UE și statele sale membre pot fi eficace în ghidarea strategiilor internaționale și în definirea agendelor globale. În coordonare cu statele membre în cadrul Forumului SEC pentru tranziție, UE ar trebui să elaboreze principii pentru cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării și apoi să își utilizeze influența colectivă pentru a promova aceste principii în cadrul unui dialog multilateral cu țările partenere și cu forurile internaționale.

Ce afirmă abordarea globală în materie de cercetare și inovare cu privire la cooperarea Europei cu alte țări?

Noua strategie solicită consolidarea cooperării internaționale în cadrul parteneriatelor multilaterale în domenii legate de provocările globale, cum ar fi schimbările climatice și pandemiile, pentru a stimula investițiile și a coordona politicile și programele la scară mondială.

UE urmărește, de asemenea, să consolideze cooperarea bilaterală pentru a spori cunoștințele și a pune în comun resursele, în special în domeniile de interes pentru UE. În acest scop, UE își va ajusta cooperarea cu alte țări ținând cont de nevoia de reciprocitate, de asigurarea unor condiții de concurență echitabile și de respectarea drepturilor fundamentale și a valorilor comune.

Comisia, în numele UE, intenționează să negocieze foi de parcurs bilaterale specifice cu țări din afara UE cu o bază solidă de cercetare și inovare, stabilind angajamente comune de punere în aplicare a condițiilor-cadru pentru cooperare.

Ca parte esențială a abordării globale în materie de cercetare și inovare, UE ar trebui, de asemenea, să dezvolte inițiative de sprijinire a cercetătorilor și a organizațiilor acestora în vederea accelerării dezvoltării durabile și favorabile incluziunii în țările cu venituri mici și medii, cum ar fi „Inițiativa pentru Africa” din cadrul programului Orizont Europa pentru a consolida cooperarea cu țările africane.

Ce înseamnă noua strategie pentru cooperarea internațională în cadrul programului Orizont Europa?

Abordarea globală a cercetării și inovării va sta la baza dimensiunii internaționale a programului Orizont Europa.

Reafirmând angajamentul UE față de deschiderea globală, programul Orizont Europa, în continuarea predecesorului său, Orizont 2020, va rămâne deschis participării cercetătorilor și a inovatorilor din întreaga lume, inclusiv prin intermediul unui număr semnificativ de cereri de propuneri relevante pentru cooperarea internațională.

Programul Orizont Europa este cel mai mare program finanțat din fonduri publice în domeniul cercetării și inovării la nivel internațional și va rămâne deschis ca regulă generală.  În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, atunci când este necesar pentru protejarea activelor strategice, a intereselor, a autonomiei sau a securității UE, Orizont Europa poate limita participarea la unele dintre acțiunile sale. Orice limitări vor fi aplicate întotdeauna în conformitate cu procedura prevăzută de legislația UE, respectând în același timp angajamentele asumate de UE în cadrul acordurilor internaționale bilaterale.

Asocierea țărilor din afara UE la programul Orizont Europa va oferi oportunități suplimentare de participare la programul global, în general în aceleași condiții ca pentru statele membre. Ca noutate esențială în cadrul programului Orizont Europa, asocierea va fi oferită și țărilor de pretutindeni care împărtășesc valorile europene și au un profil științific, tehnologic și de inovare puternic.

Pentru mai multe informații

Comunicarea privind abordarea globală în materie de cercetare și inovare

Comunicat de presă: Abordarea globală a Europei în ceea ce privește cooperarea în domeniul cercetării și inovării: strategică, deschisă și reciprocă

Fișă informativă: Abordarea globală în materie de cercetare și inovare

Cooperarea internațională în domeniul cercetării și inovării