Catre o economie verde, digitala si rezilienta

Comisia Europeană prezintă o comunicare privind modelul nostru european de creștere, în care reamintește obiectivele comune pe care UE și statele sale membre s-au angajat să le îndeplinească în ceea ce privește tranziția verde și cea digitală și consolidarea rezilienței sociale și economice. Se recunoaște faptul că economia europeană trece prin transformări fără precedent în contextul unor incertitudini majore legate de evoluția situației globale și a peisajului de securitate și că aceste evoluții subliniază necesitatea de a colabora îndeaproape cu partenerii noștri internaționali și de a ne consolida agenda de creștere durabilă pe termen lung.

Source photo: The European Commission

Scopul comunicării este de a contribui la discuțiile privind modelul european de creștere economică care vor avea loc în cadrul reuniunii informale a șefilor de stat sau de guvern în Consiliul European care va avea loc săptămâna viitoare. Comunicarea prezintă principalele investiții și reforme necesare pentru îndeplinirea obiectivelor noastre comune și subliniază importanța unei acțiuni coordonate a tuturor actorilor relevanți, printre care se numără UE, statele membre și sectorul privat.

Investițiile și reformele stau la baza modelului european de creștere

Există un consens larg cu privire la aspectele care sunt prioritare pentru modelul european de creștere economică, printre care se numără tranziția verde și cea digitală, necesitatea de a consolida reziliența economică și socială a Uniunii și gradul nostru de pregătire în fața șocurilor viitoare. Transformarea economiei noastre este necesară pentru a proteja prosperitatea și bunăstarea cetățenilor Uniunii, în special în contextul actual caracterizat de instabilitate geopolitică și provocări globale tot mai mari. Aceste evoluții evidențiază necesitatea de a ne dubla eforturile depuse pentru realizarea agendei noastre de reformă și de a consolida cooperarea cu partenerii noștri internaționali în ceea ce privește provocările comune, pentru a promova pacea și stabilitatea. Piața unică, principala sursă de reziliență a Uniunii și cel mai valoros activ economic al său, va avea un rol esențial pentru îndeplinirea acestor obiective.

Această transformare a economiei Europei se bazează pe doi piloni la fel de importanți: cel al investițiilor și cel al reformelor. Investițiile sunt esențiale pentru o creștere susținută și durabilă și reprezintă o condiție prealabilă pentru o tranziție verde și digitală accelerată. Dar pentru a ne asigura că toate normele UE sunt aliniate la obiectivele-cheie ale UE și că generează contextul economic și social și stimulentele adecvate pentru ca gospodăriile și întreprinderile să poate contribui pe deplin la aceste obiective, investițiile trebuie să fie însoțite de reforme.

Către o economie verde, digitală și rezilientă

Tranziția verde reprezintă o oportunitate de a înscrie Europa pe o nouă traiectorie de creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Pe lângă combaterea schimbărilor climatice, tranziția verde va contribui la reducerea facturilor la energie și a dependenței de importurile de combustibili fosili, îmbunătățind astfel securitatea energetică și a resurselor în Uniune. Pentru a realiza obiectivele Pactului verde european, UE trebuie să majoreze investițiile anuale cu aproximativ 520 de miliarde EUR pe an în următorul deceniu, comparativ cu cel precedent. Din aceste investiții suplimentare, 390 de miliarde EUR pe an este suma care ar corespunde decarbonizării economiei, în special în sectorul energetic, iar 130 de miliarde EUR pe an – celorlalte obiective de mediu. Pentru ca tranziția verde să reușească, ea trebuie să pună oamenii pe primul plan și să aibă grijă de cei care vor fi cei mai afectați. În acest scop, Comisia a plasat echitatea în centrul politicilor sale pe care le-a adoptat pentru a pune în practică Pactul verde european, inclusiv pachetul „Pregătiți pentru 55”.

Pandemia de COVID-19 a accelerat transformarea digitală a societăților noastre și a evidențiat importanța tehnologiilor digitale pentru creșterea economică viitoare a Europei. Busola pentru dimensiunea digitală propusă de Comisie stabilește obiectivele digitale ale Uniunii pentru 2030. Pentru a realiza aceste obiective ambițioase, UE trebuie să intensifice investițiile în tehnologiile digitale esențiale, inclusiv în securitatea cibernetică, cloud computing, inteligența artificială, spațiile de date, tehnologia blockchain și informatica cuantică și semiconductorii, precum și în competențele relevante. Pentru a promova tranziția digitală, o estimare din 2020 arată că vor fi necesare investiții suplimentare de aproximativ 125 de miliarde EUR pe an. O transformare digitală echitabilă are potențialul de a spori inovarea și productivitatea economiei UE, oferindu-le cetățenilor și întreprinderilor noi oportunități. Tranziția digitală va contribui, de asemenea, la realizarea obiectivelor verzi, prin crearea de sinergii în multe domenii ale unei economii circulare inteligente.

În același timp, Uniunea trebuie să fie pregătită să facă față riscurilor și incertitudinilor, mai ales în contextul actualei instabilități geopolitice. Deși majoritatea întreprinderilor și a lanțului de aprovizionare au demonstrat un grad ridicat de reziliență și adaptabilitate în timpul pandemiei, criza și redresarea ulterioară au scos la iveală o serie de vulnerabilități în anumite domenii. Printre acestea se numără blocajele logistice și ale lanțului de aprovizionare, deficitul de forță de muncă și de competențe, amenințările cibernetice și preocupările legate de securitatea aprovizionării din sectoarele-cheie ale economiei, cum este cazul în prezent în sectorul energetic. Pentru a consolida și mai mult avantajul tehnologic al Europei și pentru a sprijini baza sa industrială, UE va trebui, de asemenea, să mărească volumul investițiilor în industria europeană de apărare și în industria spațială și să continue să consolideze capacitățile noastre de gestionare a riscurilor și de răspuns în situații de urgență la șocurile sau pandemiile viitoare.

Mobilizarea unor acțiuni coordonate la toate nivelurile

Astfel cum se prevede în comunicare, pentru ca investițiile și reformele să contribuie pe deplin la realizarea obiectivelor prioritare ale UE, este important să se asigure o acțiune coordonată a tuturor actorilor relevanți: autoritățile publice de la nivel european, național și regional și sectorul privat. Astfel, acțiunile se vor consolida reciproc, evitând divergențele între statele membre și consolidând piața unică.

Investițiile necesare pentru a finaliza dubla tranziție și pentru a spori reziliența vor trebui să provină în principal din sectorul privat. UE și autoritățile naționale ar trebui să asigure un mediu de afaceri favorabil, care să atragă investiții. Acest lucru poate fi realizat prin consolidarea pieței unice, finalizarea uniunii bancare și realizarea de progrese rapide în ceea ce privește uniunea piețelor de capital. Alte politici transversale, cum ar fi politica fiscală, comercială și în domeniul concurenței, ar trebui, de asemenea, să continue să sprijine mediul de afaceri favorabil al Uniunii și să contribuie la atragerea de investiții astfel încât să poată fi puse în aplicare cu succes prioritățile politice ale UE.

Deși cea mai mare parte a investițiilor va proveni din fonduri private, poate fi necesară intervenția publică, de exemplu prin reducerea riscurilor aferente proiectelor inovatoare sau prin remedierea disfuncționalităților pieței. Sprijinul public la nivel național și la nivelul UE ar trebui să fie canalizat către obiective bine definite și să vizeze atragerea investițiilor private. Investițiile UE au și rolul de a transmite un semnal important. Bugetul UE și instrumentul de redresare NextGenerationEU, însumând împreună peste 2 mii de miliarde EUR, reprezintă resurse substanțiale, în măsură să sprijine creșterea pe termen lung. Mecanismul de redresare și reziliență a avut un rol esențial în alinierea priorităților UE și naționale în materie de reforme și investiții în jurul unui set de obiective comune cu ocazia discuțiilor pe marginea planurilor naționale. În special, Regulamentul privind mecanismul de redresare și reziliență impune fiecărui stat membru să dedice cel puțin 37 % din alocarea totală a planului său de redresare și reziliență obiectivelor climatice și 20 % obiectivelor în materie de digitalizare. Însă astfel de investiții și reforme vor trebui să fie susținute în timp, la nivel național și la nivelul UE, pentru a ne îndeplini obiectivele.

Investițiile publice și reformele pot contribui în mod pozitiv la sustenabilitatea datoriei, în măsura în care acestea sunt de înaltă calitate și sprijină creșterea. Strategiile reușite de reducere a datoriei ar trebui să se axeze pe consolidarea fiscală, pe calitatea și structura finanțelor publice și pe promovarea creșterii economice. Revizuirea în curs a cadrului european de guvernanță economică reprezintă o oportunitate de a îmbunătăți eficacitatea normelor bugetare ale UE și de a ne asigura că acestea joacă un rol adecvat în stimularea politicilor de investiții și de reformă ale statelor membre, în conformitate cu prioritățile noastre comune, protejând în același timp soliditatea finanțelor publice. În acest context, va fi important să se asigure coerența dintre supravegherea fiscală și coordonarea politicilor economice și să se alinieze politicile de investiții și de reformă din statele membre, precum și obiectivele naționale și cele ale UE.

Asigurarea unei transformări economice echitabile și favorabile incluziunii

Transformarea economiei europene se va realiza cu succes numai dacă va fi echitabilă și favorabilă incluziunii și dacă fiecare cetățean va putea beneficia de avantajele oferite de dubla tranziție verde și digitală. Efectele pe care digitalizarea și decarbonizarea le vor avea asupra nivelului de bunăstare pot fi resimțite inegal în absența unor măsuri de însoțire. Realocarea forței de muncă în interiorul sectoarelor și între acestea va necesita reforme și investiții pe scară largă în recalificare și perfecționare. Va fi necesar un răspuns politic ferm la toate nivelurile pentru a aborda în mod eficace provocările sociale și de coeziune care ne așteaptă.

Prin urmare, modelul de creștere al Europei are nevoie de o dimensiune socială puternică, care să se concentreze asupra locurilor de muncă și asupra competențelor viitorului și care să pregătească terenul pentru o tranziție echitabilă și favorabilă incluziunii. La nivelul UE, Pilonul european al drepturilor sociale și Planul de acțiune aferent oferă un cadru de acțiune coerent. Bugetul UE și NextGenerationEU vor continua să ofere sprijin pentru reducerea disparităților regionale și sociale, în special prin intermediul politicii de coeziune, al Mecanismului pentru o tranziție justă, al Mecanismului de redresare și reziliență și, în viitor, al Fondului pentru atenuarea impactului social al acțiunilor climatice propus.

Îndeplinirea obiectivelor noastre comune necesită o viziune pe termen lung și o abordare coordonată. Obiectivele ambițioase în materie de mediu, digitalizare și reziliență pe care le-am stabilit pot fi îndeplinite numai printr-un efort susținut care să implice toți actorii de la nivel european, de la nivelul statelor membre și de la nivel privat, cu scopul comun de a construi un viitor echitabil și favorabil incluziunii pentru toți europenii.

Informații suplimentare

Comunicarea „Către o economie verde, digitală și rezilientă – modelul nostru european de creștere”

Fișă informativă „Către o economie verde, digitală și rezilientă – modelul nostru european de creștere”

Pactul verde european