Bugetul UE pe 2023

Comisia a propus astăzi un buget anual al UE pe 2023 în valoare de 185,6 miliarde EUR, care va fi completat de granturi cu o valoare estimată de aproximativ 113,9 miliarde EUR din cadrul instrumentului NextGenerationEU. Bugetul UE va continua să mobilizeze investiții semnificative menite să consolideze autonomia strategică a Europei, să stimuleze redresarea economică în curs, să protejeze durabilitatea și să creeze locuri de muncă. Comisia va continua să acorde prioritate investițiilor din domeniile ecologic și informatic, răspunzând totodată nevoilor urgente generate de crizele recente și de crizele actuale.

Comisarul Johannes Hahn, responsabil cu bugetul UE, a declarat: „Propunem în continuare sume extraordinare pentru a sprijini redresarea Europei și pentru a face față provocărilor actuale și viitoare. Bugetul rămâne un instrument important pe care Uniunea îl are la dispoziție pentru a oferi o valoare adăugată clară vieții cetățenilor. Bugetul ajută Europa să modeleze o lume în schimbare, în care colaborăm în ceea ce privește pacea, prosperitatea și valorile noastre europene”.

Proiectul de buget pe 2023, consolidat de instrumentul NextGenerationEU, este conceput astfel încât să răspundă celor mai importante nevoi în materie de redresare ale statelor membre ale UE și ale partenerilor noștri din întreaga lume. Aceste mijloace financiare vor continua să reconstruiască și să modernizeze Uniunea Europeană și să consolideze statutul Europei de actor puternic pe scena internațională și de partener de încredere.

Propuneri suplimentare de finanțare care să răspundă nevoilor generate de impactul războiului din Ucraina, atât pe plan extern, cât și pe plan intern, vor fi prezentate în cursul anului, pe baza unei evaluări mai precise a acestor nevoi, astfel cum se prevede în concluziile Consiliului European din 31 mai 2022.

Bugetul reflectă prioritățile politice ale UE, care sunt esențiale pentru a asigura o redresare durabilă și pentru a consolida reziliența Europei. În acest scop, Comisia propune alocarea următoarelor sume (ca angajamente):

 • granturi în valoare de 103,5 miliarde EUR din instrumentul NextGenerationEU în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) pentru a sprijini redresarea economică și creșterea în urma pandemiei de COVID-19 și pentru a face față provocărilor generate de războiul din Ucraina;
 • 53,6 miliarde EUR pentru politica agricolă comună și 1,1 miliarde EUR pentru Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, pentru fermierii și pescarii din Europa, dar și pentru consolidarea rezilienței sectorului agroalimentar și a sectorului pescuitului și pentru asigurarea mijloacelor necesare în vederea gestionării crizelor, ținând seama de penuria de alimente preconizată la nivel mondial;
 • 46,1 miliarde EUR pentru dezvoltarea regională și coeziune, cu scopul de a promova coeziunea economică, socială și teritorială, precum și infrastructura care sprijină tranziția verde și proiectele prioritare ale Uniunii;
 • 14,3 miliarde EUR pentru sprijinirea partenerilor noștri și a intereselor noastre pe scena mondială, din care 12 miliarde EUR în cadrul Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – Europa globală (IVCDCI – Europa globală), 2,5 miliarde EUR pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) și 1,6 miliarde EUR pentru ajutor umanitar (HUMA);
 • 13,6 miliarde EUR pentru cercetare și inovare, din care 12,3 miliarde EUR pentru programul emblematic al Uniunii în domeniul cercetării – Orizont Europa. Acesta ar urma să primească încă 1,8 miliarde EUR sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU;
 • 4,8 miliarde EUR pentru investiții strategice europene, din care 341 de milioane EUR pentru InvestEU în vederea realizării priorităților-cheie (cercetarea și inovarea, dubla tranziție verde și digitală, sectorul sănătății și tehnologiile strategice), 2,9 miliarde EUR pentru Mecanismul pentru interconectarea Europei în vederea îmbunătățirii infrastructurii transfrontaliere și 1,3 miliarde EUR pentru programul „Europa digitală” în vederea conturării viitorului digital al Uniunii. InvestEU ar urma să primească încă 2,5 miliarde EUR sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU;
 • 4,8 miliarde EUR pentru componenta „Capitalul uman, coeziune socială și valori”, din care 3,5 miliarde EUR pentru programul Erasmus+ în vederea creării de oportunități în materie de educație și mobilitate pentru cetățeni, 325 de milioane EUR pentru sprijinirea artiștilor și a creatorilor din întreaga Europă și 212 milioane EUR pentru promovarea justiției, a drepturilor și a valorilor;
 • 2,3 miliarde EUR pentru mediu și politici climatice, din care 728 de milioane EUR pentru programul LIFE în vederea sprijinirii atenuării schimbărilor climatice și adaptării la acestea, și 1,5 miliarde EUR pentru Fondul pentru o tranziție justă, în vederea asigurării faptului că tranziția verde aduce beneficii tuturor. Fondul pentru o tranziție justă ar urma să primească încă 5,4 miliarde EUR sub formă de granturi din instrumentul NextGenerationEU;
 • 2,2 miliarde EUR pentru cheltuieli destinate spațiului, în special pentru Programul spațial european, în cadrul căruia vor fi reunite acțiunile Uniunii în acest domeniu strategic;
 • 2,1 miliarde EUR pentru protejarea frontierelor noastre, din care 1,1 miliarde EUR pentru Fondul de management integrat al frontierelor și 839 de milioane EUR (contribuția totală a UE) pentru Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex);
 • 1,6 miliarde EUR pentru cheltuielile legate de migrație, din care 1,4 miliarde EUR pentru sprijinirea migranților și a solicitanților de azil în conformitate cu valorile și prioritățile noastre;
 • 1,2 miliarde EUR pentru abordarea provocărilor în materie de apărare, din care 626 de milioane EUR pentru sprijinirea dezvoltării capabilităților și a cercetării în cadrul Fondului european de apărare (FEA), precum și 237 de milioane EUR pentru sprijinirea mobilității militare;
 • 927 de milioane EUR pentru a asigura buna funcționare a pieței unice, inclusiv 593 de milioane EUR pentru Programul privind piața unică și aproape 200 de milioane EUR pentru activități legate de combaterea fraudei, fiscalitate și vamă;
 • 732 de milioane EUR pentru Programul „UE pentru sănătate” în vederea asigurării unui răspuns cuprinzător în materie de sănătate la nevoile cetățenilor, precum și 147 de milioane EUR pentru mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU), astfel încât acesta să poată furniza rapid asistență operațională în caz de criză;
 • 689 de milioane EUR pentru securitate, din care 310 milioane EUR pentru Fondul pentru securitate internă (FSI), care va combate terorismul, radicalizarea, criminalitatea organizată și criminalitatea informatică;
 • 138 de milioane EUR pentru conexiuni securizate prin satelit, în temeiul propunerii de instituire a unui nou program al Uniunii – Programul Uniunii privind conectivitatea securizată;
 • mijloacele bugetare necesare Actului legislativ european privind cipurile vor fi puse la dispoziție în cadrul programului Orizont Europa și prin realocarea sumelor aferente altor programe.

Proiectul de buget pe 2023 face parte din bugetul pe termen lung al Uniunii, astfel cum a fost adoptat de șefii de stat sau de guvern la sfârșitul anului 2020, inclusiv ajustările tehnice ulterioare, urmărește să transforme prioritățile acestuia în rezultate anuale concrete. Prin urmare, o parte semnificativă a fondurilor va fi alocată combaterii schimbărilor climatice, în conformitate cu obiectivul cheltuirii unui procent de 30 % din bugetul pe termen lung și din instrumentul de redresare NextGenerationEU pentru această prioritate de politică.

Context

Proiectul de buget al UE pe 2023 include cheltuielile din cadrul instrumentului NextGenerationEU, care vor fi finanțate prin împrumuturi de pe piețele de capital, și cheltuielile acoperite de creditele din cadrul plafoanelor bugetare pe termen lung, care sunt finanțate din resurse proprii. Pentru acestea din urmă, în proiectul de buget sunt propuse două sume pentru fiecare program – angajamente și plăți. „Angajamentele” se referă la fondurile care pot fi convenite prin contracte în cursul unui an, iar „plățile” desemnează sumele plătite efectiv. În cadrul bugetului UE propus pentru 2023, angajamentele se ridică la 185,6 miliarde EUR, iar plățile la 166,3 miliarde EUR. Toate sumele sunt exprimate în prețuri curente.

Plățile efective din cadrul instrumentului NextGenerationEU – și nevoile de finanțare pentru care Comisia Europeană va încerca să obțină finanțare de pe piață – pot fi diferite și se vor baza pe estimări precise care evoluează în timp. Comisia va continua să publice planuri de finanțare semestriale prin care va oferi informații cu privire la volumele emisiunilor planificate în lunile următoare.

Cu un buget de până la 807 miliarde EUR în prețuri curente, instrumentul NextGenerationEU ajută UE să se redreseze în urma daunelor economice și sociale imediate cauzate de pandemia de COVID-19 și ne permite să răspundem crizelor actuale și viitoare, cum ar fi războiul din Ucraina. Acest instrument temporar contribuie la construirea, în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19, a unei UE mai verzi, mai digitale, mai reziliente și mai bine pregătite să facă față provocărilor actuale și viitoare. Contractele/angajamentele din cadrul instrumentului NextGenerationEU pot fi încheiate până la sfârșitul anului 2023, plățile legate de împrumuturi urmând să fie efectuate până la sfârșitul anului 2026.

Informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri: Proiectul de buget pe 2023

Documente privind bugetul anual

Bugetul UE pe termen lung pentru perioada 2021-2027 și instrumentul NextGenerationEU

UE ca debitor