Actiunile intreprinse de UE pentru a reduce decalajul in materie de inovare

Capacitatea entităților din sfera privată și din cea publică de a adopta și de a dezvolta tehnologii de vârf variază considerabil de la un stat membru al UE la altul. Pentru a aborda problema acestui decalaj în materie de inovare, UE a pus un accent din ce în ce mai mare pe asigurarea unei participări mai largi la programele sale de finanțare a activităților de cercetare și inovare, pe introducerea unor măsuri specifice pentru a debloca potențialul țărilor cu un nivel scăzut de inovare și pe promovarea sinergiilor cu fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Curtea de Conturi Europeană desfășoară în prezent un audit pentru a evalua acțiunile întreprinse de Comisia Europeană în vederea atingerii acestui obiectiv de extindere a participării la programul Orizont 2020.

Cercetarea și inovarea joacă un rol esențial pentru productivitate și pentru competitivitatea economică

Factorul care a determinat aproximativ două treimi din creșterea economică înregistrată de Europa în ultimele decenii a fost inovarea tehnologică, iar o treime din totalul locurilor de muncă din Europa se regăsesc în prezent în industrii bazate pe cunoaștere. Unul dintre obiectivele politice ale UE îl constituie o distribuire uniformă a activităților de cercetare și inovare între statele sale membre.

Orizont 2020 este cel de al optulea program al UE pentru cercetare și inovare. Acesta cofinanțează,
în statele membre și în țările partenere, proiecte de cercetare și inovare de avangardă desfășurate în colaborare și este principalul instrument de finanțare pentru Strategia Europa 2020 și pentru obiectivele Spațiului european de cercetare (SEC), o inițiativă lansată în 2000 vizând crearea unei piețe unice, fără frontiere, pentru cercetare, inovare și tehnologie în UE. Începând din 2013, Orizont 2020 s-a axat din ce în ce mai mult pe răspândirea excelenței și pe extinderea participării țărilor cu un nivel scăzut de inovare, oferindu-le acestora sprijin suplimentar pentru elaborarea politicilor, consolidarea capacităților și crearea de legături între instituțiile de cercetare de prim rang și regiunile cu o performanță scăzută. Pentru a finanța aceste măsuri, s-a apelat, în plus față de finanțarea din partea programului Orizont 2020, la fondurile ESI, al căror scop este de a consolida coeziunea economică și socială în UE.

„În ceea ce privește performanța în materie de cercetare și capacitatea de inovare, există un decalaj persistent între entitățile private și publice din anumite state membre și cele din alte state membre. Acest decalaj între liderii în materie de inovare și țările cu performanță redusă în domeniu împiedică UE să își valorifice pe deplin potențialul și pune în pericol creșterea economică, prosperitatea și stabilitatea socială”, a declarat doamna Ivana Maletić, membra Curții responsabilă de acest audit. „Obiectivul auditului nostru este de a evalua dacă acțiunile Comisiei – de exemplu în cadrul programului Orizont 2020 și prin promovarea sinergiilor cu fondurile ESI – au contribuit la reducerea decalajului în materie de cercetare și inovare în UE.”

Bugetul programului Orizont 2020 pentru perioada 2014-2020 s-a ridicat la 76,4 miliarde de euro, din care o sumă de aproximativ 1 miliard de euro a fost consacrată măsurilor de extindere a participării. Ponderea activităților de cercetare și inovare în bugetul aferent fondurilor ESI pentru perioada 2014 2020 a fost de 43 de miliarde de euro. Curtea va examina rezultatele măsurilor în vigoare din 2014 – inclusiv accentul pus pe sinergiile cu fondurile ESI –, precum și modificările propuse pentru noul cadru financiar multianual (2021-2027).

Informații de fond
O evaluare intermediară a programului Orizont 2020 a concluzionat că progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivul de extindere a participării erau lente și inegale, observându-se puține schimbări notabile în unele state membre care au aderat mai recent și în anumite sectoare ale programului. Această constatare a trezit preocupări la nivelul Parlamentului European și al Consiliului. Propunerea privind noul program-cadru pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027 – „Orizont Europa” – pune, așadar, un accent și mai mare atât pe măsurile de extindere a participării, cât și pe sinergii. Cel mai recent „regulament privind dispozițiile comune” care stabilește normele pentru fondurile ESI și pentru alte fonduri subliniază, la rândul său, necesitatea ca statele membre și Comisia să amelioreze coordonarea și să dezvolte sinergii cu cadrul pentru activitățile de cercetare și inovare.

Acest audit care examinează acțiunile întreprinse de UE pentru a reduce decalajul în materie de inovare este programat să fie finalizat până la sfârșitul anului 2021. Analizele preliminare de audit se bazează pe activități pregătitoare întreprinse înainte de începerea unui audit și nu trebuie considerate a fi observații, concluzii sau recomandări de audit. Textul integral al analizei preliminare este disponibil în limba engleză pe site-ul web al Curții, la adresa eca.europa.eu.

Sursa: ECA